K-Patrol
เค-แพทโทรล 

เครื่องจ่ายงานและเข้าตรวจไซต์งานประจําวันสําหรับ
สายตรวจ

ตรวจสอบการทํางานของทีมสายตรวจในรูปแบบ Real-Time
ระบบสามารถจ่ายงานด่วน และติดตามสถานะงานของทีมสาย
ตรวจ ออกรายงานการทํางานประจําเดือน เพื่อปรับปรุง
กระบวนการทํางานของทีมโดยรวม


เลขที่ 8 หมู่บ้าน มาตาปิตุรักษ์
ซ.ติวานนท์ 18 แยก7/1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
02-821-5799 , 095-598-9979

© 2025 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy