K-Patrol
เค-แพทโทรล 

เครื่องจ่ายงานและเข้าตรวจไซต์งานประจําวันสําหรับ
สายตรวจ

ตรวจสอบการทํางานของทีมสายตรวจในรูปแบบ Real-Time
ระบบสามารถจ่ายงานด่วน และติดตามสถานะงานของทีมสาย
ตรวจ ออกรายงานการทํางานประจําเดือน เพื่อปรับปรุง
กระบวนการทํางานของทีมโดยรวม


บริษัท โค้ดเด้อทรี จํากัด
เลขที่ 13/8 อาคาเดียทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ชั้น 1 ซอยติวานนท์ 18 แยก 3/6
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
02-821-5799 , 095-598-9979

© 2025 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy